CIDDC - Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

Conferința științifică internațională. Educația privind drepturile copilului: Experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (Moldova), Save the Children (Kosovo) și ERIKS (Suedia), invită la conferința științifică internațională „Educația privind drepturile copilului: experiențe și oportunități în învățământul preșcolar și primar”.

Scopul conferinţei este de a dezbate și valoriza experiențele epistemice și metodologice din domeniul drepturilor copilului în vederea îmbunătățirii procesului de educaţie pentru drepturile copilului la nivelurile educației timpurii și învățământului primar.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe data de 26.11.2021, cu începere la ora 10:00, în format mixt, online și offline (Clasa Viitorului, UPSC). Secții tematice ale conferinței:

1. Aspecte epistemice și metodologice privind educația în domeniul drepturilor copilului;

2. Educație pentru drepturile copilului în contexte curriculare și extracurriculare;

3. Medii educaționale bazate pe valorizarea drepturilor copilului;

4. Inițiative instituționale privind respectarea, protecția și asigurarea drepturilor copilului.

Programul de activitate va fi concretizat și publicat după finalizarea înregistrării participanților.

La conferință sunt invitaţi : cercetători; reprezentanți ai mediului academic universitar; cadre didactice și manageriale din învățământul primar și instituțiile de educație timpurie; cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar care predau cursuri opţionale în domeniul educaţiei privind drepturile omului; specialişti din OLDSÎ, instituţii guvernamentale, organizaţii ale societății civile care promovează iniţiative în domeniu.

Doritorii de a participa sunt rugați să completeze formularul de aplicare https://docs.google.com/forms/d/194iT0Vdpo3yqMYj9Q-FkEnGUOgGg9MMcvG5uLIXWNgU/edit

În conformitate cu formularele expediate, vor fi oferite certificate digitale de participare.

Textele comunicărilor (articole) în limba română / rusă / engleză, redactate conform cerințelor prezentate în template-ul atașat, pot fi transmise la adresele:

· pentru secțiile 1, 2 Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

· pentru secțiile 3, 4 Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv cu ISBN, tipărit și plasat în format digital pe pagina web a UPSC.

Termeni limită :

 • 10.11.2021 – înregistrarea pe baza formularului de aplicare;
 • 12.11.2021– expedierea articolului pentru publicare.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi reprezentanții Comitetului Organizatoric:

 • Efrosinia Haheu-Munteanu, dr., conf univ., UPSC Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Olesea Cotiujanu, coordonatoare program, CIDDC, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

CERINȚE DE REDACTARE A ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE PENTRU PUBLICARE

1. Limba de scriere a articolului: română, rusă sau engleză.

2. Articolul va include următoarele elemente principale:

 • titlul;
 • informație despre autori;
 • rezumatul;
 • cuvintele-cheie;
 • textul articolului;
 • referințe bibliografice.

3. Varianta electronică a articolului se redactează în Word:

 • font Times New Roman;
 • spațiul între rânduri - 1,15;
 • formatul foii – A4;

· câmpurile paginii: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.

4. Volumul articolului poate varia între 3 – 6 pagini.

5. Titlul se scrie în limba engleză şi în limba de scriere a articolului, cu majuscule, litere aldine (Bold), text centrat, dimensiunea fontului 12.

6. Informația despre autori se prezintă în limba de scriere a articolului și include Prenumele şi NUMELE complet al fiecărui autor, urmate de titlul științific și afilierea (instituţia în care activează/studiază autorul respectiv). Informația despre autori se scrie din rând nou, cu aliniere pe dreapta, dimensiunea fontului 12.

7. Rezumatul (cca 100 de semne) se prezintă în limba engleză și în limba română, se redactează fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.

8. Cuvinte-cheie se prezintă în limba engleză și în limba română, includ 3-7 termeni și se redactează în același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).

9. Textul articolului se redactează ținând cont de următorii parametri: dimensiune font – 12; aliniere stânga-dreapta.

Figurile (imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi titlul centrat, fără Bold.

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere pe dreapta și litere aldine (Bold).

10. Referințele bibliografice se prezintă în textul articolului, încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [3, p.143], [2-4]). La sfârșitul articolului, sursele bibliografice citate în text se listează în ordine alfabetică: aliniere stânga-dreapta, dimensiunea fontului 12.

Lista referinţelor bibliografice trebuie să includă până la 10 surse. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au fost încă publicate în format tipărit sau digital.

Sursele din lista referințelor bibliografice se redactează conform următoarelor exemple.

 • Carte cu 1-2 autori:

1. Gherguț A. Educația incluzivă și pedagogia diversității. București: Polirom, 2015.

2. Saranciuc-Gordea L.; Ursu L. Studierea copilului prin observare și documentare. Suport de curs: masterat. Chișinău: Epigraf, 2016.

 • Carte cu 3 sau mai mulți autori:

1. Gînu D. (coord.) Educație incluzivă timpurie: Ghid metodologic. Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”).

2. Давыдова Л.Н. и др. Инклюзивное образование и нравственные отношения: грани одной проблемы. М.: УРСС, 2018.

3. Oakley B. et. al. Sense Teaching: Practical Insights in Brain Science to Help Students Learn. USA: Penguin Putnam Inc, 2021.

 • Articole, studii:

1. Haheu-Munteanu E.; Toia M. Metodici asistențiale de lucru cu părinții în formarea rezilienței la abuz. In: Calitate în educație - imperativ al societății contemporane, Vol.1, 4-5 decembrie 2020, Chişinău: UPS „Ion Creangă” din Chișinău, 2020.

2. D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates. Journal of Biosocial Science, 2007, 39(1), 147–151.

3. Чуприкова Н.И. На пути к материалистическому решению психофизической проблемы. От дуализма Декарта к монизму Спинозы. Вопросы философии, 2010, No. 10, 110–121.

 • Alte surse:

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Legea Parlamentului Nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014.

 • Publicații electronice:

1. Copiii Moldovei. Publicație statistică. Chișinău: BNS, 2020. https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Copiii_Moldovei_editia_2020.pdf

Curriculum national. Disciplina opțională „Voluntariat pentru educație”, clasele X-XII. Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul MECC nr. 653 din 13.07.2020.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc25_site_mecccurriculum_voluntariat_pentru_educatie_site_03.08.2020.pdf

11. Autorii își asumă responsabilitatea pentru originalitatea conținutului, corectitudinea citării surselor bibligrafice. Comitetul științific al Conferinței își rezervă dreptul de a respinge articole din motive legate de gradul redus: al relevanței în raport cu problematica vizată; al calității conținutului științific; al respectării stilului, normelor gramaticale, cerinţelor expuse mai sus.

12. Data limită de prezentare a materialului redactat pentru publicare – 12.11.2021:

pentru secțiile tematice 1, 2 Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

pentru secțiile tematice 3, 4 Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Last modified onJoi, 16 Septembrie 2021 20:36
Admin

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
back to top

Contacte

Adresa: Strada E. Coca nr. 15, Chișinău, Republica Moldova, MD-2008

Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Partener media:

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Ambasadorul 2%

Sustin 2%!

Top of Page